Shape

Декларация за достъпност

  • Home
  • Декларация за достъпност
Logo Градски Транспорт ВарнаГрадски Транспорт Варна

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

ДО ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

„Градски транспорт“ ЕАД – Варна се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закона
за електронното управление, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните
административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор – по-долу “Директивата” (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври, 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1).

WCAG 2.1 представлява серия от насоки как съдържанието на страниците да бъде направено по-достъпно за хора със специални потребности. Изпълнението им ще помогне на повече потребители да се възползват от предимствата на интернет.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес:
https://www.gtvarna.com/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Настоящият уебсайт съответства с Директивата и стандарта WCAG 2.1 (ниво А, ниво АА)

II. Недостъпно съдържание

Осигуряването на съвместимост с наличните стандарти за достъпност  невинаги е възможно във всеки един аспект. Техниките за разработка и достъп до интернет се развиват с бързи темпове, което понякога прави някои от стандартните изисквания за достъпност излишни.

„Градски транспорт“ ЕАД – Варна непрекъснато работи за постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта 

Обратна информация и данни за контакт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: headoffice@gtvarna.com

Процедура по прилагане

Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), в „Градски транспорт“ ЕАД – Варна се прилагат Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция “Електронно управление”, на адрес: ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” 6, София 1000 или по електронен път на mail@e-gov.bg.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция “Електронно управление”.

Алтернативно представяне на записаните аудио материали.

Частично осигурено
В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видеоклипове).

Аудио представяне на видео съдържанието.

Не е осигурено

Налично видео без аудио, изцяло само с любителска цел.

 

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.

Не е осигурено

Няма живо видео излъчване

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

Не е осигурено

Няма аудио на наличното видео съдържание

Да не се представя текст във вид на изображение

Частично осигурено
Спазено е с изключение на банери за изтегляне на мобилното приложение.

Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието

Не е осигурено
Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити или са покрити частично. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

  • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай, че Министерство на финансите:

1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ)

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Министерство на електронното управление:

Жалбите могат да се подават по следните начини:

–      на електронен адрес: Embedded Image, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;

–      чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

–      чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София – 1000

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

„Градски транспорт“ ЕАД – Варна се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си. Предвиждат се мерки за отстраняване на недостъпното съдържание и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация. При възникване на  затруднения докато работите с www.gtvarna.com или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение: 29.03.2024 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: 01.04.2024 г.