Shape

Превозни документи

  • Home
  • Превозни документи

„Градски транспорт” ЕАД Варна, напомня на всички заинтересовани лица, които пътуват с масовия градски транспорт на територията на Община Варна, с деца от 0 до 7 годишна възраст, че са задължени да представят превозен документ на децата, който се издава според НАРЕДБА № 2 ОТ 31 МАРТ 2006 г. на Министерството на финансите, по реда описан както следва:

Чл. 17а. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2013 г.) (1) Децата до 7 навършени години пътуват в обществения градски транспорт в страната с издадена карта за безплатно пътуване по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Картите по ал. 1 са поименни, без снимка. Те се издават срещу представено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващи възрастта на детето и постоянния адрес на родителя/настойника.


 (4) Картата се издава през цялата година със срок на валидност една година от датата на издаването й, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.
(5) Води се специален регистър за издадените абонаментни карти, съдържащ имената и датата на раждане на детето, номера на акта за раждане, общината по постоянен адрес на родителя/настойника, датата и номера на издадената карта и подпис на родител/настойник, който се полага в регистъра при получаване на абонаментната карта.

Картите могат да бъдат заявени на гише в Билетен център и в административната сграда на “Градски Транспорт” ЕАД, Информация за работното време може да получите в сайта, от падащото меню в секция “пунктове и цени”.

Logo Градски Транспорт Варнадокументи

Карти за ученици и студенти редовна форма на обучение

Градски Транспорт Варна

Logo Градски Транспорт Варнадокументи

Свободни абонаментни карти

Градски Транспорт Варна

Logo Градски Транспорт Варнадокументи

Граждани навършили възраст по чл. 68, ал. 1-3 от КСО, с постоянен адрес на територията на гр. Варна

Градски Транспорт Варна

Logo Градски Транспорт Варнадокументи

Други

Градски Транспорт Варна

Android App Градски Транспорт Варна